کدبازان

مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی1

مجوز فعالیت آموزشگاه دخترانه1

مجوز فعالیت آموزشگاه پسرانه1

مجوز بهزیستی برگزاری دوره تربیت مربی در تمامی استانها1

پروانه نشر دیجیتال1

پروانه نشر کتاب1

مجوز سازمان تبلیغات اسلامی1

مجوز چندمنظوره1